t Landuiterket Landuiterke

Organigram


organigram

 Lees meer Schoolbestuur Schoolraad Ouderraad Directie en Personeel CLB De Zevenprong

 

 

 

 

Schoolbestuur

        Benaming: VZW KOD (Katholiek Onderwijs Denderleeuw):

        Scholen: ’t Landuiterke, IKSO/Leonarde College, KCS en VBS Welle

        Administratieve zetel: Middenstraat 10, Denderleeuw  

        Voorzitter: De heer Jan Van Mulders

        Eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren: directie Daem Griet.

Om het schoolgebeuren uit te bouwen, doen wij een beroep op de eigen begeleiding.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 Wij behoren tot scholengemeenschap ‘De Zevensprong’

        Administratieve zetel: Zonnestraat 4, Denderhoutem

        Coördinerend directeur: Joris Breynaert

        Scholen: ’t Landuiterke, Vrije basisschool Welle, KCD en

        VBS Sint Aloysius Denderhoutem

 
 
Schoolraad:
In uitvoering van het decreet betreffende Participatie op school werd op 1 april 2005 een schoolraad opgericht. Hierin zijn vertegenwoordigd:
De ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Vertegenwoordigers:

Ouders: Meeremans Tom, Van Den Eynde Lien

Personeel: Van Hecke Tinneken, Van Laeren Lydia

Lokale gemeenschap: Beeckman Rosa, Vaeyens Agnes

Secretaris: Van Den Eynde Lien

Voorzitter: Van Laeren Lydia

Via bovenvermelde vertegenwoordigers kan u altijd contact opnemen met de schoolraad.

Data vergaderingen: Zie kalender op onze schoolwebsite.

 
 
 
CLB:

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Ninove:

Adres: Kluisweg 13, 9400 Ninove

Telefoon: 054 33 90 19

CLB-medewerkers:

CLB Ninove bestaat uit drie regioteams: regioteam Denderleeuw-Ninove, regioteam Geraardsbergen en regioteam Pajottenland.

 

Onze school wordt begeleid door regioteam Denderleeuw-Ninove

 

Regioteam Denderleeuw-Ninove is samengesteld uit:

Onthaal

Jeroen Van Lierde, Eva Verleysen, Els Van Cauter, Ines Verkest

Traject

Martine Buggenhoudt, Katrijn Boumon, Beatrijs Defranc, Isabel Van Den Moortel

Medische equipe

Katrien Genbrugge (tot 31/12), Heidi Declercq, Steffi Oosterlinck (tot 31/12), Sofie Deweghe (vanaf 1/1), Ineke Geerts, Dorien Du Four

 

Voor algemene vragen kan je contact opnemen met onze onthaalmedewerker:

Jeroen Van Lierde – jeroen.vanlierde@clbninove.be

 

Voor medische vragen kan je terecht bij:

Dorien Du Four – dorien.dufour@clbninove.be

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft volgende kernopdracht:

“We bevorderen voor kinderen en jongeren via multidisciplinaire hulpverlening en expertise het welbevinden, de gezondheid en de afstemming met ouders, school en welzijn, teneinde hen maximaal te laten participeren aan het leerproces en hen voor te bereiden op maximale participatie aan de maatschappij – CLB en school zijn hierbij bevoorrechte partners van elkaar”

De begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:

-           het leren en studeren

-           de onderwijsloopbaan

-           de preventieve gezondheidszorg

-           het psychisch en sociaal functioneren.

Relatie tussen CLB en school

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit beleidscontract is met de ouders besproken in de schoolraad.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.

 

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

-           De begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie;

-           Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

Het multidisciplinair dossier

Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.  Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier.  Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 10 dagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie-gegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

 

Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact

 
 
© Copyright 2023 | t Landuiterke | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved