t Landuiterket Landuiterke 3

organigram


organigram

 Lees meer Schoolbestuur Schoolraad Ouderraad Directie en Personeel CLB De Zevenprong

 

 

 

 

Schoolbestuur
Benaming: VZW KOD (Katholiek Onderwijs Denderleeuw):
Scholen: ’t Landuiterke, IKSO, KCD   
Administratieve zetel: Middenstraat 10, Denderleeuw        
Samenstelling:         Voorzitter: De heer Willy Cornelis
                              Secretaris: De heer Clery Schrever                       
Eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren: directie: Daem Griet.
Om het schoolgebeuren uit te bouwen doen wij een beroep op de eigen begeleiding. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
 
 
Schoolraad:
In uitvoering van het decreet betreffende Participatie op school werd op 1 april 2005 een schoolraad opgericht. Hierin zijn vertegenwoordigd:
De ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.
 
Vertegenwoordigers:
Ouders: Collier Anick, Van Thielt Johan
Personeel: Van Hecke Tinneken, Van Laeren Lydia
Lokale gemeenschap: Beeckman Rosa, Vaeyens Agnes
Secretaris: Van Thielt Johan
Voorzitter: Van Laeren Lydia
Via bovenvermelde vertegenwoordigers kan u altijd contact opnemen met de schoolraad.
Data vergaderingen: 20/10/2010; 16/03/2011 en 22/06/2011.
 
 
 
CLB:
Onze school werkt samen met het Vrij CLB Ninove, Kluisweg 13 (054/33 90 19 en ninove@clb-net.be).
Begeleider CLB voor onze school: Isabelle Deruyver
 
De school en het CLB stellen in de maand september een gezamenlijk beleidscontract op, dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zullen hierover geconsulteerd worden via de schoolraad.
 
Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.
 
Ouders en leerlingen zijn echter niet verplicht hun medewerking te verlenen aan:
- de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m besmettelijke ziekten.
 
Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een ander arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.
 
Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en de plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.
 
De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.
 
Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.
 
Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.
 
Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
Het multidisciplinair dossier van uw kind.
 
Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier.
 
Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.
 
Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt.
Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 30 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB- opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.
 
Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.
 
© Copyright 2018 | t Landuiterke | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved